Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler (gerçek ya da tüzel kişilikler) tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder. OSGB kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunan şirketlerin bünyelerinde yer almayıp, her biri kendi başına çalışan işletmeler olup, ilgili kanun ve yönetmeliklerle denetlenen özerk birimlerdir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar.

 OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

1) OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

  1. a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
  2. b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
  3. c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

 

  1. d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
  2. e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
  3. f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, OSGB ‘ler sorumludurlar.

2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce  görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

3) OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.

OSGB’ler bulundukları İl ve kara sınırındaki illerde hizmet gösterebilirler. Örneğin Erzurum da bulunan Palandöken OSGB, Erzurum ve kara komşu illerinde İSG hizmeti verebilir. Diğer illerde OSGB Hizmeti veremez.

 

Neden OSGB ile Çalışmalısınız? 

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ile çalışmak günümüzün yoğun iş temposunda şirketlere ciddi avantajlar sağlıyor:

OSGB HİZMETLERİYLE İSG MEVZUATI SORUMLULUKLARINDA KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMEZSİNİZ

OSGB Profesyonellerince İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden gerekli tüm tedbirler alınır ve konuyla ilgili tüm rapor ve görüş üst yönetime onaylı defter yoluyla düzenli olarak OSGB personellerince yapılacak ziyaretlerle bildirilir. İşletme tarafından fark edilmeyen eksik ve yanlış uygulamalar bu tespitlerin akabinde işletme dışından bakılan bir göz ile tespiti ve farkedilmesi daha kolay hale gelir. Buda eksik ve hataların sorunlarla boğuşmadan ortaya çıkarılmasına katkı sağlar.

OSGB İLE YASAL DOKÜMANTASYON SORUMLULUĞUNUZU BÖLÜŞÜN

OSGB ‘lerde İş sağlığı ve güvenliği gerekli kayıtlar periyodik olarak tutulması zorunlu olduğu için, herhangi bir evrak bilmecesiyle uğraşmanıza gerek kalmayacak ve iş yerlerinde dosya takibi yada kaybolması gibi sorunların daha başlamadan önüne geçmiş olacaksınız. Bu durum özellikle iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerince yapılacak olan denetlemelerde işletmeler için büyük kolaylık sağlayacaktır.

OSGB HİZMETLERİYLE İŞİNİZ AKSAMADAN İSG HİZMETLERİ DEVAM ETSİN

OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile gerçekleştirilen sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile iş akışınız kesintiye uğramaz ve OSGB tarafından tespit edilip tarafınızdan giderilen güvenlik yönünden risk oluşturan faktörler ortadan kaldırıldığında iş verimliliğiniz üst seviyelere çıkarılmasına katkı sağlar.

OSGB HİZMETİ ALARAK PERSONEL MALİYETLERİNİ EN AZA İNDİREBİLİRSİNİZ.

OSGB’lerin kestiği iş sağlığı ve iş güvenliği hizmet faturalarını verginizden indirebilirsiniz

Bir iş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurduğunuzda en az bir iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ve bir iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunuz olacak. Piyasa şartlarında bir iş yeri hekiminin 10.000 tl ye yakın ücret aldığını ve Çok tehlikeli sınıfta bir iş güvenliği uzmanın 5000 lira aldığını yine diğer sağlık personelinin de 2500 tl ye yakın ücret aldığını düşünürsek aylık iş yeri sağlık ve güvenlik biriminiz için net gideriniz 17500 tl civarlarında olacak bunlar için SGK ya vereceğiniz ücretlerle 25000 tl ye yakın bir personel gideriniz olacak. Bu hizmetleri OSGB den aldığınızda ise maliyetiniz aylık %70 e yakın düşmüş olacak.

OSGB HİZMETİ ALARAK İŞYERİNİZDE İSGB İÇİN AYIRMANIZ GEREKEN YER SİZE KALIR.

OSGB yerine iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmeye çalıştığınızda en az 20 m2 den az olmamak üzere (sağlık hizmetleri için 8 m2 iş güvenliği hizmetleri için ise en az 12 m2 alan ayırmanız) iş yeri sağlık ve güvenlik birimi için alan ayırmanız gerekecek. OSGB ile yapacağınız anlaşma ile bu alana gerek kalmadan işletmenizdeki çalışanlarınızın bulunduğu ofislerde sağlık ve güvenlik işlerinizi gerçekleştireceksiniz.

OSGB İLE HİZMET KESİNTİSİNİ EN AZA İNDİRİN.

Normal şartlarda iş yerinde bu hizmeti vermeye çalıştığınızda hastalık yada mücbir sebepler gibi hallerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi yada diğer sağlık personeliniz işe gelememe durumları ile karşı karşıya kalabilmeniz ihtimalken OSGB ile bu hizmeti aldığınızda hizmetiniz aksamadan ya başka bir görevli arkadaş ile yada yeni planladığınız tarihte hizmetinizi almaya devam edebileceksiniz.

OSGB HİZMETLERİ SİZE ÖZEL MEVZUAT TAKİBİNİ DE İÇERMEKTEDİR.

6331 Sayılı Mevzuat çıktığından beri her konu için ayrı ayrı 40’ın üzerinde OSGB yönetmeliğinde (yani iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında) güncelleme gerçekleşti. İSG Konusunda, Kanun, KHK, Yönetmelik gibi hukuku tüm mevzuatlar resmi gazetede yayımlandığında işverenlere yükümlülükler getirmekte ancak işverenlerin bunları takip etmesi ve uygulaması için mutlaka OSGB’lerde görevli iş güvenliği uzmanlarından ve işyeri hekimlerinden destek almasına ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu gibi sıklıkla değişen yönetmelik maddelerinin takibi ile işletmeniz yada çalışanlarınız takip etmek durumunda kalmayacak hizmet aldığınız OSGB tüm bu hizmetlerinizi yerine getirecektir.

OSGB’LER İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARINNIN TEDARİĞİNİN DOĞRU YAPILMASISINI SAĞLAR

OSGB ile yapacağınız anlaşma ile iş güvenliği yani iş yerinde sağlık güvenlik biriminde bulunması gerekli teçhizatları (bknz. iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği) doğru seçilmesi sağlanır. Malum yüzlerce iş güvenliği ekipmanı bulunmakta ancak her işletme aynı özellikte ürünlere değil farklı yapıda malzemelere ihtiyaç duymaktadır. OSGB bünyesinde görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri bilgi ve tecrübe birikimleriyle sizi en doğru seçime yönlendireceklerdir.